© 2024 Stingray Studio

Výhody členstva

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je rešpektovanou a uznávanou profesijnou organizáciou v sociálnej oblasti. Cez svojich predstaviteľov je zastúpená v pracovnej skupine na zmenu legislatívy pri MPSVR SR, v poradnom orgáne na vyjednávanie zvyšovania príspevkov na sociálnu službu pri MF SR, v Rade vlády pre seniorov, V Rade vlády pre MNO, členom Republikovej únie zamestnávateľských zväzov SR ako aj členom medzinárodných organizácií European Ageing Network a Socialemployers.

 

Každý člen asociácie má možnosť:
– iniciovať a formovať zmeny v legislatíve v sociálnej oblasti
– príležitosť podieľať sa na formovaní hospodárskej a sociálnej politiky
– tlmočiť svoj a aj kolektívny odborný postoj poskytovateľov k súčasnému stavu legislatívy a financovaniu v sociálnych službách, ako i k iným aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy a praxe sociálnych služieb

 

Každý člen asociácie má právo:
– na kolektívne a teda účinnejšie presadzovanie svojich potrieb a požiadaviek smerom k štátu, samospráve i verejnosti
– vďaka sieťovaniu poskytovateľov k vzájomnej výmene dobrých skúseností v poskytovaní sociálnych služieb a to nielen v SR, ale aj v zahraničí
– dostávať od vedenia asociácie aktuálne informácie, potrebné pre riadenie služieb, či informácie o zmene zákonov a nových povinnostiach poskytovateľov
– dostávať podporu vo forme konzultácií a v sprostredkovaní odborného poradenstva
– využívať finančne výhodnejšie ponuky na vzdelávanie a rozvoj

 

Pre rok 2024 APSS v SR ponúka svojim členom:
1. Členské zľavy na konferencie, webináre a školenia, ktoré organizuje APSS v SR
2. Členská zľava na Generálku kvality
3. Časopis ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby (4 čísla v roku)
4. Dohodnuté zľavy vyplývajúce zo spolupráce s partnermi APSS v SR v aktuálnom roku
5. Možnosť zabezpečiť svojim zamestnancom profesijný a odborný rast cez školenia, semináre, webináre a konferencie, ktoré asociácia sprostredkováva

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb