© 2021 Stingray Studio

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.

 

Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia predsedníctva.

 

Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.

 

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

 

ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

 

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Podpredsedníčka

podpredsednicka@apssvsr.sk

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

Mgr. Gabriela Kopčajová

Koordinátor Trnavského kraja

riaditel@pohodaseniorov.sk

Mgr. Viera Mrázová

Koordinátor Trenčianskeho kraja

jazmin.mrazova@gmail.com

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

Mgr. Júlia Hlavačková

Koordinátor Banskobystrického kraja

info@samaritanka.sk

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského a Žilinského kraja

caritas@caritas.sk

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

Ing. Erich Hulman

Zástupca za Slovenskú Katolícku Charitu

generalny.sekretar@charita.sk

Ing. Ján Gasper

Zástupca za Evanjelickú Diakóniu

diakonia@diakonia.sk

Mgr. Jana Gáliková

Zástupca za: verejní poskytovatelia (TSK, ZSK, TTSK, BSK)

jana.galikova@myjava.sk

PhDr. Dušan Demčák, PhD

Zástupca za: verejní poskytovatelia(NSK, BBSK, KSK, PSK)

dusandemcak@gmail.com

Ing. Milada Dobrotková

milada.dobrotkova@gmail.com

 

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

 

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

 

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov.

 

Ing. Mária Trenčíková

Predsedníčka

 

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb