© 2021 Stingray Studio

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.

 

Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia predsedníctva.

 

Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.

 

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

 

ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

 

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Podpredsedníčka

podpredsednicka@apssvsr.sk

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

Mgr. Gabriela Kopčajová

Koordinátor Trnavského kraja

riaditel@pohodaseniorov.sk

Mgr. Viera Mrázová

Koordinátor Trenčianskeho kraja

jazmin.mrazova@gmail.com

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

Mgr. Júlia Hlavačková

Koordinátor Banskobystrického kraja

info@samaritanka.sk

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského a Žilinského kraja

caritas@caritas.sk

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

Ing. Erich Hulman

Zástupca za Slovenskú Katolícku Charitu

generalny.sekretar@charita.sk

Ing. Ján Gasper

Zástupca za Evanjelickú Diakóniu

diakonia@diakonia.sk

Mgr. Jana Gáliková

Zástupca za: verejní poskytovatelia (TSK, ZSK, TTSK, BSK)

jana.galikova@myjava.sk

PhDr. Dušan Demčák, PhD

Zástupca za: verejní poskytovatelia(NSK, BBSK, KSK, PSK)

dusandemcak@gmail.com

Ing. Milada Dobrotková

milada.dobrotkova@gmail.com

 

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

 

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

 

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov.

 

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Predsedníčka revíznej komisie

Ing. Tomáš Horváth

Člen revíznej komisie

 

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb