© 2024 Stingray Studio

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.

 

Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia predsedníctva.

 

Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.

 

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

 

ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

 

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH

Podpredsedníčka

podpredsednicka@apssvsr.sk

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

Ing. Martina Novická

Koordinátor Trnavského kraja

riaditelka@domseniorovkarolina.sk

Ing. Miroslav Dzurech

Zástupca za Slovenskú Katolícku Charitu

generalny.sekretar@charita.sk

Mgr. Viera Mrázová

Koordinátor Trenčianskeho kraja

jazmin.mrazova@gmail.com

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

Mgr. Martina Krupová

Koordinátor Banskobystrického kraja

riaditelka@hronov.sk

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského

caritas@caritas.sk

Mgr. Peter Šimičák

Koordinátor Žilinského kraja

riaditel@benetrix.sk

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

Ing. Tomáš Hyben, PhD

Zástupca za Evanjelickú Diakóniu

diakonia@diakonia.sk

Ing. Peter Mészáros

Zástupca za: verejní poskytovatelia (NSK a TSK)

peter.meszaros@veknadeje-nz.sk

PhDr. Dušan Demčák, PhD

Zástupca za: verejní poskytovatelia(KSK, PSK, ŽSK, BBSK)

dusandemcak@gmail.com

Ing. Milada Dobrotková

milada.dobrotkova@gmail.com

SEKCIE

Sekcia pre ošetrovateľstvo

Sekcia pre poskytovanie výkonu opatrení podľa zákona č. 305/2005

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského

caritas@caritas.sk

Sekcia Krízovej intervencie

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského

caritas@caritas.sk

Sekcia pre pobytové služby

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

Sekcia pre ambulantné a terénne služby

Daniela Macáková

d.stacionar.21@gmail.com

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

Sekcia ekonomicko-legislatívna

Ing. Tomáš Horváth

Člen revíznej komisie

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Predsedníčka revíznej komisie

veselska@gmail.com

Alena Mochnáčová, DiS., MBA

mochnacova@osetrovatelskecentrumhe.sk

 

 

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

PhDr. Silvia Poórová

info@domusbene.sk

Mgr. Lýdia Alföldyová

Koordinátor Bratislavského samosprávneho kraja

riaditel.svj@seniorville.eu

PhDr. Mgr. Branislava Belanová

branislava.belanova@djzhanulova.sk

 

 

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov.

 

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Predsedníčka revíznej komisie

veselska@gmail.com

Mgr. Júlia Hlavačková

Koordinátor Banskobystrického kraja

info@samaritanka.sk

Ing. Tomáš Horváth

Člen revíznej komisie

 

 

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb