© 2024 Stingray Studio

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

 

 1. Obchodné meno: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
  Sídlo: Čachtická 17, 831 06, Bratislava
  IČO: 42170460
  kontaktné údaje: email: apssvsr@apssvsr.sk
  (ďalej len “Prevádzkovateľ“ alebo „APSSvSR“)
   
  v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“)
   
  Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

  1. evidencie členov,
  2. vedenia agendy v súvislosti s fungovaním APSSvSR (napr. evidencia platenia členských príspevkov, zasielanie informácií)
  3. dodávateľských zmlúv,
  4. spracúvania účtovných dokladov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe právnych základov, ktorými sú:

  1. pri účele uvedenom v bode 2 písm. a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany
  2. pri účele uvedenom v bode 2 písm. b) oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je je plnenie poslania a cieľov APSSvSR, informovať členov o novinkách, výhodách, vzdelávacích aktivitách/akciách, za účelom výkonu činnosti APSSvSR
  3. pri účele uvedenom v bode 2 písm. c) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany
  4. pri účele uvedenom v bode 2 písm. d) osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov. Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovateľ Prevádzkovateľa, s ktorým má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci, iný oprávnený subjekt.
 4. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenie dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z..
 5. Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácii.
 6. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 7. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. napr.
  1. dokumentácia súvisiaca s evidenciou členov APSSvSR je uchovávaná 3 roky po ukončení členstva,
  2. zmluvy a k ním prislúchajúca zmluvná dokumentácia sú uchovávané 10 rokov od skončenia a vysporiadania všetkých nárokov,
  3. účtovné a daňové doklady sú uchovávané 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.
 8. Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:

  1. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom
  2. Právo na opravu
  3. Právo na výmaz, byť zabudnutý
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  5. Právo na prenos osobných údajov
  6. Právo namietať
  7. Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
  8. Právo súhlas odvolať
  9. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

 

Uplatnenie týchto práv môže byť viazané na splnenie podmienok, ktoré sú definované GDPR

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou za účelom evidencie členov a vedenia agendy v súvislosti s fungovaním APSSvSR. Osobné údaje Prevádzkovateľ získava priamo od dotknutých osôb, od iných orgánov verejnej moci alebo z verejne dostupných registrov.

 

Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné, bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zrealizovať. Ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb