© 2024 Stingray Studio

28.03.2019

apssvsr Aktuality 0

3341

Zmena vzorca bude!

 

Vzorec na výpočet financií zo samosprávy pre odkázaných u neverejných poskytovateľov sa má zmeniť od septembra.

 

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš informoval minulý týždeň zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, že dva návrhy Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a teda aj návrhy Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb o zmene vzorca sú už obsiahnuté v novelách MZ SR a ak budú schválené, budú platné od 1.9. 2019.

 

Podľa tejto zmeny by sa na výpočet finančného príspevku na prevádzku, ktorý má vyplácať neverejným poskytovateľom samospráva (kraje a obce podľa druhu služby) nebrala do úvahy priemerná úhrada prijímateľov u neverejného poskytovateľa, ale priemerná úhrada vo verejných zariadeniach. Podľa predsedníčky APSS v SR Anny Ghannamovej by sa to v praxi malo odzrkadliť tým, že neverejní poskytovatelia by na odkázaných občanov mali dostať zo samosprávy viac financií ako dnes. „Samozrejme ak dnes hovoríme o samospráve, ktorá vypláca tento príspevok, tak zväčša hovoríme o krajoch, keďže 81% obcí si túto svoju povinnosť voči občanom stále neplní.“

 

Druhou novinkou by bolo to, že financie zo zdravotných poisťovní, ktoré dostávajú tí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí uzatvorili zmluvy so zdravotnými poisťovňami, by tiež neboli zarátavané do tohto vzorca, čo by znamenalo že poskytovatelia ich budú mať naviac a nebude už výška financií z poisťovní odrátavaná od príspevku z kraja (či obce) – ako to bolo doteraz, čo nemotivovalo väčšinou poskytovateľov uchádzať sa vôbec o preplácanie ošetrovateľských úkonov zo zdravotných poisťovní. Podľa štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša, tieto dve zmeny nedali do novely zákona 448/2008 o sociálnych službách preto, lebo chceli vyhovieť poskytovateľom, ktorí zmenu žiadali mať platnú už od 1.9. 2019 a k tomuto dátumu majú byť platné práve novely zákonov MZ SR.

 

Zvýšenie príspevku z ministerstva v roku 2020

 

MPSVR SR informovalo 5.3. 2019 organizácie zastupujúce poskytovateľov sociálnych služieb v SR o návrhu Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Príspevok by mal byť od 1. januára 2020 nasledovný:

 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby/mesiac/miesto Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej  sociálnej služby/mesiac/miesto obsadené  najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň

104 eur

70 eur

III. stupeň

234 eur

156 eur

IV. stupeň

312 eur

208 eur

V. stupeň

442 eur

295 eur

VI. stupeň

546 eur

364 eur

 

 

APSS v SR s nariadením súhlasí, avšak s pripomienkou, že hoci je zvyšovanie príspevku odvodené od rastu minimálnej mzdy, tak žiaľ, od tej z minulého roka. Nezohľadňuje teda súčasnú – vyššiu minimálnu mzdu a ani ďalšie vstupy, ktoré sa tento rok z objektívnych príčin zvýšili: druhá vlna zvyšovania príplatkov za soboty a nedele, zvýšenie cien energií, potravín a vznik poukazov na dovolenky pre zamestnancov.

 

Predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová zároveň pripomenula, že neverejní poskytovatelia sú diskriminovaní aj vyššou úhradou minimálnej mzdy oproti verejným zariadeniam, keďže mzdy vyplácajú podľa Zákonníka práce (nie podľa Zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), a tým musia vyplácať zamestnancom násobky minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce: „Ten rozdiel je pri niektorých stupňoch aj do 200,- E. A to už je teda dosť, zdôraznila“. Zástupcovia rezortu uznali túto disproporciu a prisľúbili situáciu riešiť. K danej téme by malo MPSVR SR zvolať samostatnú poradu všetkých zainteresovaných.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb