© 2024 Stingray Studio

23.01.2019

apssvsr Aktuality 0

1597

Zástupcovia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sa stretli u štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša, zo zástupcami krajov (riaditelia sociálnych odborov a finanční riaditelia), ako aj so zástupcami ZMOS, k návrhu platformy na zmenu vzorca a nezarátavanie financií zo zdravotných poisťovní do vzorca a do príjmov na určenie regulovanej úhrady.

 

Našim návrhom na zmenu zákona 448/2008 bolo:

 

  1. Vypustiť odpočítavanie rozdielu medzi priemernou úhradou verejných a neverejných poskytovateľov, čo znamená, že do vzorca na výpočet FPP sa bude rátať priemerná úhrada verejných poskytovateľov (nie naša) – čo umožní značnou mierou finančné zrovnoprávnenie našich prijímateľov s verejnými, lebo zo samosprávy dostaneme viac peňazí (než v roku 2018)
  2. Vylúčiť zohľadňovanie príjmov za ošetrovateľské výkony zo zdravotných poisťovní na účely výpočtu FPP
  3. Nezohľadňovať príjmy zo zdravotných poisťovní na účely regulovanej úhrady

 

Ešte pred Vianocami SK8 súhlasilo v plnom rozsahu s našim návrhom a na SK8 sme hovorili o čo najrýchlejšej legislatívnej zmene, mysliac si, že za pol roka nie je problém, aby to rezort stihol.

 

MPSVR SR však vytvorilo k nášmu návrhu alternatívu, kde neakceptujú nezohľadňovanie príjmov zo zdravotných poisťovní na účely regulovanej úhrady a navyše chcú zmenu zákona až od 1.1. 2020

 

Keďže rokovanie bolo náročné, zástupcovia platformy sa po dohode uzniesli, že budeme súhlasiť aj s alternatívnym návrhom ministerstva – teda s novelou aj bez akceptovanie bodu c) z nášho návrhu a požiadali sme, aby novela bola platná aspoň od 1.9. 2019. K tomu však musíme ešte absolvovať ďalšie rokovanie s SK8, keďže VÚC „vraj“ peniaze na túto zmenu do rozpočtov na rok 2019 nedali. Neoficiálne sa však ich ľudia vyjadrili, že ak zákon bude platný od 1.9. 2019, tak peniaze budú musieť nájsť.

 

Na základe súhlasu SK8 a na základe súhlasu platformy s „ministerskou alternatívou“, je MPSVR SR rozhodnuté túto zmenu uskutočniť.

 

ZMOS s ňou naďalej nesúhlasí, čo ale pre MPSVR SR, ako povedal p. Ondruš, nie je rozhodujúce.

 

Opakujem, musíme sa pokúsiť presvedčiť VÚC, aby súhlasili aj so zmenou účinnosti od 1.9. 2019. V najhoršom zmena bude platiť až od 1.1. 2020

 

Otvorila sa aj otázka úhrady rekreačných poukazov pre zamestnancov. Pán Ondruš sa vyjadril, že ministerstvo hradí výlučne časť mzdových nákladov a odvodov. Poukazy sú vecou prevádzkových nákladov, ktoré ministerstvo neuhrádza, preto sa k tomu vyjadrovať nebude.

 

Ďalej sme otvorili otázku financovania nocľahárni, kde je príspevok ministerstva už od 2012 vo výške 120€. Bola odvtedy 8x zvýšená minimálna mzda, v nocľahárňach sa sociálne služby poskytujú výlučne v noci a vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. Je teda oprávnená požiadavka poskytovateľov tejto SS na jej zvýšenie.

 

Podľa vyjadrenia pána štátneho tajomníka Ondruša toto v novele ZoSS riešené nebude.

 

Nedofinancovanie neverejných poskytovateľov zo strany obecných samospráv ministerstvo v novele riešiť nebude.

 

V novele však bude zásadným spôsobom riešený zber štatistických údajov od poskytovateľov, aby ministerstvo vedelo robiť štatistické analýzy a vyhodnotenia dopadov zmien v sociálnych službách, a tiež elektronická komunikácia ministerstva s poskytovateľmi ohľadne podávania žiadostí na štátny príspevok a jeho zúčtovania.  Novela bude vládnou novelou tak, aby prešla riadnym pripomienkovým konaním.

 

V každom prípade je to pre platformu aj asociáciu veľký úspech, aj keď v praxi ho tak rýchlo nepocítime.

 

Robíme, čo je v našich silách.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb