© 2024 Stingray Studio

25.11.2018

apssvsr Aktuality 0

1623

 

Vážený pán premiér, Peter Pellegrini

 

ZACHRÁNITE, ALEBO POCHOVÁTE NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?

 

Vzbudili ste veľkú nádej u odkázaných občanov Slovenskej republiky, o ktorých sa starajú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, keď ste dňa 20.8. 2018 po rokovaní tripartity povedali historické vyhlásenie, že tak ako štát zrovnoprávnil prijímateľov sociálnych služieb bez ohľadu na to, či sú u verejného, alebo neverejného poskytovateľa, mala by to urobiť aj samospráva.

 

Tlieskali sme Vám, keď ste na druhom rokovaní 28.8. 2018 za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a zástupcov Združenia miest a obcí toto stanovisko zopakovali a predostreli ste aj návrh riešenia do budúcnosti: aby bol zriadený FOND ODKÁZANOSTI, do ktorého by samosprávy prispievali určenou čiastkou z podielových daní a fond by vyplácal finančný príspevok na prevádzku (FPP) všetkým prijímateľom rovnako bez ohľadu na poskytovateľa. Zároveň ste prejavili ochotu podieľať sa spolu s rezortným ministrom na vyriešení krízovej situácie neverejných poskytovateľov. Tá súvisí s tým, že väčšina obcí a miest si odmietla splniť od januára 2018 zákonnú povinnosť voči odkázaným u neverejných poskytovateľov a odmietla ich dofinancovať cez FPP, pričom navyše  od mája 2018 musia poskytovatelia platiť radikálne zvýšené príplatky za soboty, nedele a sviatky na čo nemajú zdroje a dostali sa do deficitov, ktoré ohrozujú ich existenciu.

 

Žiaľ, na rokovaní 13.9. 2018 ste spolu s rezortným ministrom odmietli poskytnúť mimoriadnu dotáciu neverejným poskytovateľom a poskytli ste s pánom ministrom a zástupcami ZMOS a SK8 médiám vágne vyhlásenie, že nenecháte padnúť z nedostatku financií žiadneho poskytovateľa. Zaviazali ste ministra na rokovanie o nutnej zmene vzorca, ktorý neumožňuje neverejným poskytovateľom riešiť deficit na zabezpečenie sociálnej služby ani zvýšením platby od prijímateľov. Ján Richter mal návrh na zmenu vzorca predložiť do 12.10. 2018.

 

               Vážený pán premiér, minister Ján Richter nám návrh na zmenu vzorca nepredložil. Štátny tajomník Branislav Ondruš nám iba ponúkol návrh, že do zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zapracujú znenie, podľa ktorého môže samospráva neverejným poskytovateľom dobrovoľne poskytnúť dotáciu aj nad rámec zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Je to nelogický a zbytočný návrh, keďže už dnes môže samospráva poskytovať dotácie komu chce a to za podmienok, ktoré si sama určila.

 

Informovali sme Vás predsa, že na základe prieskumu Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb až 81% obcí odmietlo (písomne alebo ústne) rešpektovať zákon a „neobjednali“ si neverejného poskytovateľa, ktorý sa stará o odkázaných občanov z danej obce. Pýtame sa teda:  ak si samospráva neplní zákonom stanovenú finančnú povinnosť voči odkázaným a neobjedná si poskytovateľa, aj keď ich o to odkázaný občan písomne požiada, prečo by neverejným poskytovateľom dávala peniaze nad rámec zákona? Ak samospráva neplatí to, čo jej zákon káže, bude platiť niečo dobrovoľne?

 

Platforma poskytla  ministrovi Jánovi Richterovi návrhy riešenia aj v paragrafovom znení. Jediné, čo rezort urobil je, že ich poslal do centrály ZMOS a SK8. Rada ZMOS naše návrhy odmietla a SK8 nebola jednotná. Rozhodnutie o riešení z MPSVR SR? Žiadne.  Znamená to, že rokovania, ktorým ste spolu s ostatnými zainteresovanými, vrátane médií, venovali čas nemajú žiadny výsledok.

 

Niektorí poskytovatelia vypočuli Vašu výzvu a Vám osobne, ale i ministrovi Jánovi Richterovi poslali žiadosti o individuálne mimoriadne dotácie, ktoré by vyrovnali ich deficity a zachránili ich pred krachom. Vy ste do dnešného dňa neodpovedali na žiadosť o dotáciu z rezervy premiéra nikomu. Minister ich odmietol.

 

Vážený pán premiér, žiadame Vás, aby ste Vaše úsilie dotiahli do efektívneho vyriešenia situácie.

 

Opakovane Vás prosíme o mimoriadnu dotáciu pre neverejných poskytovateľov, z ktorých mnohí nemajú na decembrové mzdy a odvody. Opakovane Vás žiadame, aby ste s rezortným ministrom riešili zmenu vzorca tak, aby neverejní poskytovatelia neboli zakliesnení v rovnakej výške financií, hoci na zabezpečenie služby potrebujú preukázateľne viac. Okrem zvýšených príplatkov za soboty, nedele a sviatky z mája 2018 sa od januára 2019 opäť zvyšuje minimálna mzda, o 6% sa zvyšuje cena plynu a o 10% sa zvyšuje cena elektriny, začne sa uplatňovať druhé kolo zvýšenia príplatkov na zamestnancov a hrozí, že bude platná aj povinnosť hradiť zamestnancom dovolenkové poukazy. Nemáme na to zdroje.

 

Čo máme urobiť, pán premiér, aby ste pochopili, že situácia je naozaj kritická? Máme Vás prísť prosiť pred Úrad vlády SR na kolenách? Máme priniesť nevládnych a odkázaných klientov a ich príbuzných? Majú prísť naše upracované opatrovateľky a sestry? Alebo máme ukončiť činnosť a odovzdať štátu a samospráve 23 000 odkázaných občanov SR , o ktorých sa staráme?

 

Očakávame Vašu odpoveď a rýchle a skutočné, nie mediálne riešenie tejto krízy.

 

S  úctou

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb v SR a  zástupcovia jej členov: Anna Ghannamová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR a Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Erich Hulman – Slovenská katolícka charita, Ján Gasper – Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Lýdia Brichtová – Nezávislá platforma SocioFórum

 

ŽIADAME SPRAVODLIVÉ FINANCOVANIE ODKÁZANÝCH SENIOROV

 

Bratislava 23.11. 2018

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb