© 2024 Stingray Studio

07.01.2019

apssvsr Aktuality 0

1466

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR prijala so zadosťučinením Správu Najvyššieho kontrolného úradu o službách pre seniorov, vydanú koncom minulého roka, kde kritizoval nielen nedostatočnú kvalitu sociálnych služieb, ale aj nedostatok voľných miest pre odkázaných seniorov, slabé personálne ohodnotenie najmä opatrovateľského personálu, nedostatok finančných zdrojov v celom systéme a tiež samosprávu a samotné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré má oblasť sociálnych vecí v gescii: „Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za jednu z kľúčových verejných politík. Zodpovedné ministerstvá musia prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov.“

 

Na túto zlú situáciu v sociálnych službách totiž upozorňuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR) ministerstvo a verejnosť už dlhodobo. Hlavným problémom je podfinancovanie celej sféry sociálnych služieb a zlý zákon o sociálnych službách. Nestačí len povedať, že rezort dáva každý rok na sociálne služby viac. Je to stále málo ku skutočnej potrebe. Zaostávame nielen za vyspelou Európou, ale aj za Českou republikou. V roku 2018 sa situácia ešte viac zhoršila: Vládna koalícia schválila príplatky za soboty, nedele a sviatky, ale poskytovatelia sociálnych služieb na to nemali peniaze. Vzorec v zákone spôsobuje, že o čo im dá viac peňazí ministerstvo zo štátu, o to im kraje musia ubrať. A tak niektorí aj existujúci neverejní poskytovatelia museli ukončiť činnosť a existencia mnohých je ohrozená začiatkom tohto roka, lebo iba niektoré kraje (Prešov, Košice, Banská Bystrica a Trnava) dali neverejným poskytovateľom mimoriadne dotácie. Vláda to odmietla. Verejným zariadeniam tieto zvýšené náklady doplatila samospráva. Z obcí si splnilo svoju povinnosť voči odkázaným u neverejných poskytovateľov len 19% a až 81% nedalo neverejným poskytovateľom nič. Podľa zákona za to však obciam nehrozí žiadna sankcia. Neverejní poskytovatelia pritom šetria oproti verejným tretinu z verejných zdrojov na prevádzku a tak by sa štát aj samospráva mali snažiť ich udržať pri živote a nie naopak.

 

Pri takomto laxnom zákone, pri takomto zlom vzorci, pri takejto ignorácii voči návrhom na legislatívne zmeny odbornej praxe, nebude mať nikto chuť zakladať nové sociálne zariadenia. Chystali sa sem dve veľké nadnárodné korporácie z oblasti dlhodobej starostlivosti, ale po tom, čo MPSVR SR schválilo od januára 2018, že v jednom sociálnom zariadení môže byť maximálne 40 osôb, od svojho rozhodnutia upustili. Finančná efektivita sa ráta na minimálny počet 80 lôžok. A kým sa nezmení toto ustanovenie, vzorec a kým sa obciam nedá povinnosť objednať si poskytovateľa, ktorý sa stará o ich odkázaných občanov, tak do SR žiaden veľký hráč – ktorý jediný má zdroje na pokrytie potrebnej kapacity lôžok – ani nepríde. Zriadenie nového lôžka dlhodobej starostlivosti dnes u nás stojí od 35 – 45 000 E. Samospráva na to zdroje nemá.

 

A kvalita? Ani tá sa nedá robiť bez peňazí. Na kvalitný personál treba viac financií. Pretože základným predpokladom na plnenie štandardov kvality sociálnych služieb je počet personálu na počet klientov. Bez dostatku a dobrého personálu, sa vysoká kvalita služieb dosiahnuť nedá. Samospráva aj poskytovatelia sa musia spojiť a nie spolu bojovať a musíme žiadať radikálne viac zdrojov do sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Vyriešil by to Fond odkázanosti, do ktorého treba dať nové a väčšie zdroje. Odsunúť do neho po jednom percente z prebytkového fondu nemocenského a nezamestnaneckého by mohlo byť riešením bez zvyšovania záťaže zamestnávateľov. Ak sa neurobí takýto, či podobný radikálny krok, tak Slovensko nezvládne 60% -tný nárast ľudí nad 80 rokov.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb