© 2024 Stingray Studio

15.09.2018

apssvsr Aktuality 0

1470

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb vydali spoločné vyhlásenie

 

HĽADÁME, čo nás spája

 

Bojnice 28. septembra – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR)  a spoločnosti Artspect a Linet v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKS a PA) usporiadali 27. – 28. septembra 2018 v Bojniciach 1. Medzinárodnú odbornú konferenciu pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb s témou: Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočiaDokopy 215 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa zhodli na vyhlásení, v ktorom prijali spoločné závery k trom pálčivým problémom, ktoré trápia v súčasnosti oblasť sociálnych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa.

 

 

  1. Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorý by mohol komplexne a systémovo  riešiť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), vrátane financovania ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý je v gescii MZ SR, bohužiaľ nepokračuje v legislatívnom procese. Proces sa zastavil a preto účastníci konferencie žiadajú o pokračovanie prípravy tohto zákona, o zverejnenie jeho téz ešte pred spustením pripomienkového konania, tak aby sa do tohto procesu mohla včas zapojiť odborná prax, ktorej sa bude bezprostredne dotýkať, teda ja poskytovatelia sociálnych služieb.
  2. Zástupcovia zdravotných poisťovní na konferencii informovali  účastníkov o počte  už uzavretých zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS, čo naznačuje nie veľmi  úspešnú implementáciu novej právnej úpravy a tým aj nie priaznivú situáciu vo financovaní ošetrovateľskej starostlivosti po uplynutí 3. štvrťroka 2018.  Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) deklarovala  38 zazmluvnených poskytovateľov sociálnych služieb s počtom lôžok 3 000, ZP Dôvera – 22 zazmluvnených poskytovateľov s počtom lôžok 500, Union – 12 uzavretých zmlúv, s  počtom lôžok 200, čo predstavuje spolu 3 700 lôžok, t. j . niečo málo nad jednu tretinu minimálnej siete (10 000 lôžok). Je to fiasko celého procesu a snahy, aby sa preplácanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb stalo ďalším zdrojom financovania zabezpečenia sociálnych služieb, najmä dlhodobej starostlivosti. Diskusia preukázala, že poskytovatelia nemajú motiváciu sa do tohto procesu zapojiť, lebo tým, že sa financie rátajú do tzv. „ regulovanej“  úhrady znamená, že financie získané zo zdravotných poisťovní nie sú pre poskytovateľov peniazmi navyše.  „Účastníci konferencie dúfajú, že rokovania po dohode s premiérom odstránia túto prekážku, tak aby peniaze zo zdravotných poisťovní mali poskytovatelia navyše a aby z nich hradili zabezpečenie ošetrovateľských výkonov v sociálnych zariadeniach“ – zaznelo v panelovej diskusii od verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. V plnej výške ich totiž nedostanú ani všetci  verejní poskytovatelia, ktorí sú rozpočtovými organizáciami, lebo zastupiteľstvá niektorých krajov rozhodli o postúpení iba časti financií zo zdravotných poisťovní do rozpočtov poskytovateľov.

 

Účastníci konferencie zároveň uvítali, že príslušné zdravotné poisťovne sú prístupné k riešeniu zistených problémov v praxi, vrátane rokovaní a stretnutí so zástupcami poskytovateľov, aby mohli participovať na zmenách, vrátane  legislatívnych zmien (napr. podmienky poskytovania OŠ, zodpovedná osoba  pre aký počet klientov a zariadení/ personálne štandardy/počet sestier/zmennosť sestier/výška  paušálnej úhrady/ potreba  a doba prehodnocovania indikácie na ošetrovateľskú starostlivosť  – napr. z 3 mesiacov na 6 mesiacov).

 

  1.  Na základe informácií od kolegov z ČR je riešenie zabezpečenia sociálnych služieb u našich susedov v mnohom pre SR inšpiratívne:  nerozdeľujú poskytovateľov na verejných a neverejných, čo uľahčuje aj riešenia mnohých problémov, napr. nedostatok pracovnej sily. Minulý rok poskytla česká vláda financie priamo zo štátneho rozpočtu  na zvýšenie miezd opatrovateliek a sestier o cca 33 %  a to bez rozdielu na právne postavenie poskytovateľa.  Súčasná priemerná výška mesačnej mzdy  českej sestry je na úrovni 1 400 Eur a opatrovateľky 1 000 Eur.  Je teda výrazne vyššia ako v SR. Preto v závere konferencie opätovne zástupcovia verejných a neverejných sociálnych zariadení žiadajú kompetentných vrátane premiéra, aby aj na základe príkladu z ČR prehodnotil mimoriadnu dotáciu na zamestnancov pre všetkých poskytovateľov a to ešte na tento rok 2018.

 

Poskytovatelia diskutovali aj o blížiacom sa hodnotení Štandardov kvality v sociálnych službách, ktoré v SR začnú vykonávať hodnotitelia MPSVR SR od 1.9. 2019. K tejto téme prijal pozvanie na konferenciu aj štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš. Garantoval poskytovateľom sociálnych služieb, že hodnotiaci proces zo strany rezortu „nebude bičom na poskytovateľov“, ale snahou zabezpečiť skvalitňovanie úrovne sociálnych služieb pre občanov.

 

„Snaha o kvalitu, je to, čo  majú verejní a neverejní poskytovatelia spoločné. Ale je dôležité spojiť úsilie aj v ďalších témach. Či už ide o hľadanie riešení nedostatku opatrovateliek a sestier, alebo financovania zo strany zdravotných poisťovní. Som veľmi rada, že zástupcovia verejných a neverejných zariadení začali zmysluplný dialóg a APSS v SR  urobí všetko preto, aby sa naša spolupráca prehlbovala .“ povedala v závere konferencie,  predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová.

 

Text a foto: Denisa Havrľová

 

http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20180929TBA00728

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb