© 2021 Stingray Studio

24.04.2020

apssvsr Aktuality 0

396

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom

(zmeny  na podporu osôb so zdravotným postihnutím)

 

Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie „Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom“ (2020/2616(RSP)). Národná rada občanov so zdravotným postihnutím je veľmi rada, že uznesenie obsahuje zmeny  na podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré odporučilo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF). Ide najme o tieto odseky uznesenia:

 

Odsek 12.    vyjadruje znepokojenie nad tým, či členské štáty venujú dostatočnú pozornosť účinkom krízy na duševné zdravie, a vyzýva na zorganizovanie celoeurópskej kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá by občanov informovala o tom, ako za súčasných okolností zabezpečiť duševnú pohodu, a o tom, kde môžu v prípade potreby požiadať o radu;

 

Odsek 13.     žiada, aby EÚ a členské štáty prijali opatrenia na rešpektovanie práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré každodenne potrebujú osoby so zdravotným postihnutím, boli financované a dobre vybavené a zaistené personálom; zdôrazňuje tiež, že verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 by mali byť prístupné pre čo najširšie spektrum osôb so zdravotným postihnutím a že osoby so zdravotným postihnutím by mali byť zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov;

 

Odsek 35.     vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, ženy a deti vystavené domácemu násiliu, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov, a to prostredníctvom osobitného výnimočného podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia postihnuté výskytom ochorenia COVID-19, ako aj na ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a tiež najviac trpia jej hospodárskymi účinkami; požaduje prijatie opatrení na ochranu nájomníkov pred vysťahovaním počas krízy a na vytvorenie bezpečných útočísk pre osoby, ktoré potrebujú prístrešie; požaduje komplexnú stratégiu boja proti chudobe s európskou zárukou pre deti; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti reakcie s cieľom zabrániť prehlbovaniu rodových rozdielov, zabezpečiť, aby služby pre obete násilia zostali otvorené, a posilniť služby liniek pomoci, núdzové prístrešky pre obete, online právnu podporu a spravodajské služby s cieľom bojovať proti domácemu násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti a chrániť pred ním všetky ženy a deti; pripomína, že príslušné opatrenia musia byť v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa musí zabezpečiť rovnaký a nediskriminačný prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, ako aj prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, a to na základe konzultácií a zapojenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich zastupujúcich rodinných príslušníkov alebo organizácií, pri prijímaní opatrení, ktoré ich ovplyvňujú;

Odsek  36.    trvá na tom, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť rovnakému prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä nediskriminácii v prístupe k lekárskemu ošetreniu a k naliehavej starostlivosti, zabezpečeniu práv osôb žijúcich v ubytovacích zariadeniach, ktoré sú viac ohrozené infekciami, najmä starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím, a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a podpory, ktoré tieto osoby každodenne potrebujú, boli financované a dobre vybavené a personálne obsadené, a nalieha tiež, aby sa v opatreniach na obmedzenie pohybu zohľadnili potreby osôb so zdravotným postihnutím, aby boli verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 prístupné čo najširšiemu spektru osôb so zdravotným postihnutím a aby osoby so zdravotným postihnutím boli zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov;

 

Úplné znenie uznesenia nájdete tu

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_SK.pdf

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.docx

 

Spracovala NROZP v SR

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb