Deklarácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami vo viacerých oblastiach, pokrývajúcich pôsobenie ministerstva a podriadených inštitúcií. Táto spolupráca je dôležitou súčasťou činnosti rezortu a jeho inštitúcií. Týmto spôsobom ministerstvo napĺňa články 10 a 11 Lisabonskej zmluvy, ktoré zaručujú občanom právo participovať na demokratickom živote Únie. Súčasťou napĺňania týchto princípov je aj princíp partnerstva s MNO, ktorý MPSVR SR uplatňuje pri príprave a implementácii operačného programu.
Celý text deklarácie nájdete TU.

Nepomohli seniorom, ale samosprávam

Nedávno nemenovaná televízia vysielala reportáž o zle ošetrených dekubitoch klienta v jednom súkromnom sociálnom zariadení. Bolo to zraňujúce. Nielen pre seniora a jeho príbuzných, ktorého sa to týkalo. Som si istá, že aj pre to zariadenie. Nemalo by sa to stávať. Ale to, že toto je skôr výnimka, lebo zväčša sa seniori vracajú do sociálnych zariadení znivočení a zadekubitovaní zo slovenských nemocníc a naopak zariadenia ich dávajú dokopy, to už v reportáži nezaznelo...
Celý článok nájdete TU.

Dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Vážení kolegovia a priatelia, 
na nižšie uvedenom linku sú zverejnené  dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách:

http://www.employment.gov.sk/usmernenie-k-vyuctovaniu-financnych-prispevkov-podla-zakona-o-socialnych-sluzbach.html

Odborná konferencia

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ REPUBLIKY zorganizovala dňa 30.11.2012 v Banskej Bystrici odbornú konferenciu

"Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike".

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pozýva na Deň otvorených dverí

APSSvSR LOGO final 150 x 156

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSSvSR) pripravuje pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. a 20. októbra v niekoľkých desiatkach zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. 
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR