Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.  Predsedníctvo tvorí tvorí predseda a členovia predsedníctva. Predseda je štatutárnym zástupcom Asociácie. Zastupuje Asociáciu navonok a koná jej menom. Riadi Predsedníctvo a zvoláva jeho zasadanie. Rozhoduje o neodkladných záležitostiach v čase, kedy predsedníctvo nezasadá. Členovia Predsedníctva sú spravidla zástupcovia regionov a to podľa územného členenia alebo podľa početnosti zastúpenia riadnych členov z daného regiónu.


Predsedníctvo Asociácie

Meno a priezvisko Funkcia Email
Mgr. Anna Ghannamová predsedníčka JLIB_HTML_CLOAKING
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH podpredsedníčka JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Anna Ghannamová zástupca za kraj Bratislava JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Gabriela Kopčajová zástupca za kraj Trnava JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Viera Mrázová zástupca za kraj Trenčín JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Helena Melková zástupca za kraj Banská Bystrica JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Juliana Hanzová   zástupca za kraj Nitra, jazyková korektorka JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Erika Révajová zástupca za kraj Žilina JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Pavol Vilček zástupca za kraj Prešov JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Cyril Korpesio zástupca za kraj Košice JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Erich Hulman zástupca S.K. Charita JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Ján Gasper zástupca za Ev. Diakonia JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Drahomíra Ludvigová Zástupca za: verejno-neverejní poskytovatelia JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Pavol Vilček Sekcia pre poskytovanie výkonu opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Lýdia Alfoldyová etická komisia - predsedníčka JLIB_HTML_CLOAKING
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH etická komisia - člen JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Gabriela Kopčajová etická komisia - členka JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Mária Trenčíková revízna komisia - predsedníčka JLIB_HTML_CLOAKING
Ing. Magda Veselská revízna komisia - členka JLIB_HTML_CLOAKING
Mgr. Júlia Hlavačková revízna komisia - členka JLIB_HTML_CLOAKING


   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR