Revízna komisia

Revízna komisia

Revízna komisia je zriadená voľbou Valného zhromaždenia. Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie. Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí si zo svojho stredu zvolia predsedu. Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej 2 x ročne. Má právo a povinnosť požadovať predloženie všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením Predsedníctva, s činnosťou kancelárie a celej Asociácie. Revízna komisia schvaľuje Pravidlá hospodárenia Asociácie. Revízna komisia vypracováva správu o hospodárení za príslušný rok a predkladá ju na schválenie Valnému zhromaždeniu.

K dnešnému dňu je zloženie Revíznej komisie nasledovné:

  • Mária Trenčíková, predsedníčka Revíznej komisie
  • Ľubica Géciová, Bc., členka Revíznej komisie
  • Júlia Hlavačková, Mgr., členka Revíznej komisie
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR