Aktivity

IV. Valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Dňa 15.5.2012 sa v rokovacej sále  Domu Quo vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave konalo IV. Valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.


vz 2012 1 160 x 120                      vz 2012 2 160 x 120                     vz 2012 3 160 x 120 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Lýdia Brichtová (MPSVaR), Mgr. Zaujecová (MPSVaR), Helena Woleková (Socia),

Mgr. Vicová (GPL), p. Pisingerova (Hartmann)

Program:
 

1.Otvorenie, privítanie účastníkov

2.Príhovory hostí

3.Voľba pracovného predsedníctva, voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice z rokovania

4.Správa mandátovej komisie

5.Schválenie programu rokovania

6.Výročná správačinnosti APSS v SR (predsedníčka)

7.Správačinnosti regionálnych a odborných sekcií APSS SR(regionálni koordinátori)

8.Správahospodárení za rok 2011 a správa revíznej komisie (predseda RK)

9.Diskusia

10.Rozpočet APSSSR na rok 2012

11.Východiskáciele asociácie na rok 2012

12.Správa návrhovej komisie, schválenie uznesení

13.Záver

Ad 1

Otvorenie, privítanie 

Predsedníčka APSSvSR privítala prítomných a otvorila IV. VZ.

Ad 2

Príhovory hostí:

Brichtová: ospravedlnila p. Ministra a štátneho tajomníka MPSVR, hovorila o novele zákona  a o zvýšení platby klientov na 50% EON. Ak bude mat klient nižší príjem, samospráva mu doplatí do potrebnej výšky 50% nákladov. To je ta správna sociálna  politika – ukáže, ako sa samospráva k tomuto stavia. MP ustanoví pracovnú skupinu, ktorá bude pripravovať novú legislatívnu. Predstava je: zástupcovia VUC, obcí, asociácie, a cieľové skupiny -  príslušní odborníci - teoretici a praktici, s čiastkovými problémami sa budú obracať na konkrétnych odborníkov, ktorí pracujú s danou problematikou.

V rámci  informovania o poskytovaní finančných prostriedkov pre služby na obecnej úrovni VP a NP uviedla, že niektoré obce už zmluvy dostali, niektoré ešte nie,  mnohí poskytovatelia ešte nemajú uzatvorené zmluvy. Vyskytla sa veľmi vysoká chybovosť v údajoch, ktoré boli dodané, veľa žiadostí sa muselo poslať späť a museli sa prerábať. Je to škoda, stratil sa čas,  lebo zákon dosť jednoznačne hovorí čo je potrebné urobiť. Ale všetkým obciam už zmluvy z MPSVR odišli, už sú nastavené platobné príkazy, čiže ak sa zmluvy podpísané vrátia, ihneď dochádza k prevodu, čiže obec si môže pripraviť zmluvu pre poskytovateľov a neodkladne im finančné prostriedky poslať.

Otázky na p. Brichtovú: 

p. Bušová sa pýtala na opatrovateľskú službu:  čo robiť ak sú EON vo VZN MČ nižšie ako EON NVP,

p. Brichtová odpovedala, že tento rok sa nič meniť nebude, pretože príspevky sa vyrátavajú z minuloročných príjmov a preto tento rok dostanú tak, ako bolo pôvodne plánované.  Otvorenou zostáva otázka na budúci rok.  Princípom by však malo byť, že klienti verejných aj neverejných poskytovateľov  by mali dostávať rovnaké podmienky.

p. Korpesio: žiada rovnaký prístup. Vyplácať rovnako aj verejných aj neverejných poskytovateľov v rovnakej miere, alebo ak poskytovateľ poukáže na výrazný rozdiel, je potrebné skontrolovať výpočet EON a verifikovať ho.

p. Brichtová uviedla, že by bolo najlepšie, keby bol stanovený normatív, alebo presne precizovať EON, aby to bolo prehľadné pre všetkých. Teraz je tam dosť veľká vôľa a subjektivita. Mnohí si tam nezapočítavajú všetko  a tým si EON umelo znižujú.

p. Korpesio: Ako pôjdeme cestou EON, treba zjednotiť účtovné osnovy pre poskytovateľov aj pre samosprávu, lebo inak sa to dá obchádzať. Ekonómovia si s tým lámu už dlho hlavy a nedokážu to zjednotiť, preto sa zdá cesta cez normatívy oveľa jednoduchšia a spravodlivejšia.

p. Brichtová – je potrebné ten výpočet spresniť.

p. Ghanamová sa spýtala, či neexistuje možnosť aby MPSVR vytvorilo dozorný orgán, ktorý by kontroloval výpočet EON, pretože napr. BSK znížil príspevok na prevádzkové náklady, napriek tomu že potraviny išli o 4% hore, ale ešte stále je nižší oproti Nitre, kde sú príspevky podstatne vyššie. Načo BSK pýta od náš naše EON, keď s nimi nepočítajú, naša stravná jednotka je o euro vyššia ako vo verejných zariadeniach čiže by sa mala určiť stravná jednotka pre istý druh zariadenia, aby sme nemuseli znižovať kvalitu. Nie sú jasne stanovené pravidlá ani pre stravnú jednotku, ani na stupeň teploty v miestnostiach, ani na EON,  je to len hra na nejaké pravidlá.

p. Brichtová: Celoštátny normatív by mal byť stanovený na to, aby nemusel každý VUC stanovať, aby bolo určené všetko na základe priemerov, bez ktorých sa nedá zabezpečiť kvalitná služba. Keď sa MPSVR  pokúšalo od poskytovateľov získať údaje, tak im prichádzali nepoužiteľné „hausnumerá“

p. Korpesio: bolo by treba vytvoriť jednotný výpočet EON, aby sme sa v ňom vedeli  nájsť aj my. Nemôže to byť len  jedna jediná zverejnená suma, ktorá nevieme z čoho pozostáva.

p. Kubaleková: BSK zaujímajú EON iba keď sú nižšie, v trnavskom kraji sú EON o 250 euro nižšie, čo nevie pochopiť – je to predsa za  rovnakú službu. BSK má preto tendenciu znížiť  príspevok na základe tohto údaju. Cesta normatívu by bola najvhodnejšia. My máme vyššiu úhradu od klienta, čiže BSK má vyššiu nákladovosť, lebo musia viac platiť do svojho zariadenia, a my sme sa s príspevkami nedostali na úroveň, ktorá je potrebná na prevádzku DSS. My ako neverejní poskytovatelia odľahčujeme náklady samosprávy, ale keď to urobíme, tak nám samospráva zníži príspevok a to je nekončiaci sa proces. Treba sa poučiť v Rakúsku, tam majú Pflegegeld, treba „outsourcovať“, je to menej nákladné. Treba odbremeniť verejné zdroje, treba aby bola vytvorená sieť zariadení pre klientov, ktorí nemajú na úhradu. Ostatní, ktorí môžu,  si majú priplácať v určenej miere.

p. Brichtová: kontrola MPSVR nie je možná, právne neuspejeme, MPSVR ako ústredný orgán nemá dosah na samosprávu, nemôže ju kontrolovať. Môže kontrolovať len  priamo poskytovanie služby, inak sa to dá riešiť iba súdom. Dávame podnety na prokuratúru, niekde sme úspešní,  niekde len čiastočne. Cieľom pracovnej skupiny bude dať dohromady všetky nápady, narazíme však asi na nevôľu VUC, že nemajú záujem o stanovenie normatívu alebo EON na národnej úrovni, chcú to mať na regionálnej úrovni, lebo tak je možno zohľadniť regionálne rozdiely. Čaká nás náročná cesta, čo sa týka rokovaní, sú rôzne názory, postoje.

p. Veselská: štandard je to, ako by sa to malo robiť, čiže sa nemôže vypočítavať z minulých výsledkov, ale je treba stanoviť,  ako to treba robiť. Štandard sa má odvíjať od ekonomicky prepočítaných nákladov ale nie od hospodárenia VUC.

p. Dobrotková: je potrebné zrušiť delenie verejných a neverejných poskytovateľov, vždy budú problémy v nazeraní na poskytovateľov, tento rozdiel je potrebné  odstrániť. Verejných treba „odtrhnúť“ od rozpočtov samosprávy aj keď to vyzerá ako privatizácia zariadení. Ale čokoľvek spraví verejný poskytovateľ -  je to čierna skrinka, do ktorej nevidíme. Ak dôjde k odtrhnutiu a vytvoria sa samostatne hospodáriace jednotky  a rovnaké pravidla sa budú uplatňovať aj voči tým svojim zariadeniam,  až potom uvidíme, aké ma samospráva  skutočné náklady. Oni to síce vedia, ďalej to však nehovoria svojim občanom, lebo je to politicky nepriechodné, boli by nezvoliteľní. Ale akonáhle sa odtrhnú od tých rozpočtov, v tom momente to bude občanom jasné. Teraz sa to stalo s tými 86 zariadeniami, ktoré boli napojené na štátny rozpočet. Teraz po novom musia hospodáriť podobne ako neverejní,  doteraz žili v rozpočtovej bavlnke. Kým sa toto nezmení aj pre ostatných verejných poskytovateľov, dovtedy sa budeme  ohľadne nákladov naťahovať, a nikdy to nebude jasné. Hovorme o tom, že sme na začiatku volebného obdobia, samospráva je však už v polovici, čiže nebude náchylná na zmeny. Ale treba zrušiť rozdelenie na verejných a neverejných poskytovateľov.  Dokedy budeme čakať iba preto že to samospráva nevie povedať svojim občanom? Počet seniorov stále rastie a musíme sa snažiť, aby  bol tento systém bol správne nastavený. Chápem, prečo to samospráva nechápe... Pretože svojich príbuzných a známych držia v tých „lacných“ zariadeniach.

p. Brichtová: vyžadovalo by si to zmenu právnych predpisov, lebo to sú rozpočtové a príspevkové organizácie, neviem si  predstaviť, že by sa samospráva s týmto stotožnila a toto presadzovali.

p. Gahannamová:  asi na to nebude politická vôľa. 

p. Mlynár (Zvolen) na stránke MPSVR je stále uvedený projekt o poukážkach  na opatrovateľskú službu, aký je horizont jeho zavedenia

p. Brichtová: momentálne sa projekt prehodnocuje, pripravujú sa podklady, prehodnocuje sa to a boli by sme radi, keby sa tento projekt nejako rozbehol.  Behom týždňa budú ďalšie informácie.

p. Bušová: Z tohto projektu je BSK vylúčený a situácia s opatrovateľskou službou na území Bratislavy  nie je dobrá

p.Brichtová: MPSVR zatiaľ neuvažuje o tom,  aby sa vytvoril fond na participáciu na týchto poukážkach na území BSK.

p. Mlynár: žiadaná je celodenná opatrovateľská služba,  podobne, ako to je v zahraničí - na 24 hodín, 7dní do týždňa. Ako to ošetriť, aby sa neporušoval zákonník práce?

p. Brichtova: náš zákonník práce neumožňuje takúto formu poskytovania služieb. Nepoznám rakúske predpisy.

p. Korpesio: robia to na živnosť a tam neplatí zákonník práce.

p. Dobrotková: Asociácia podporuje, aby bolo financovanie trojzložkové.  Aký je názor na MPSVR - či sa prikláňa k trojzložkovému financovania, či príspevok pri odkázanosti by bol vyčlenený zo samosprávy a cely proces vysunutý z pôsobnosti samosprávy a rozhodnutia by išli cez úrady práce, riadilo by sa to zákonom o kompenzáciách a klient by prišiel s týmto príspevkom už do zariadenia.

p. Brichtová:  zostala nedokončená úloha zjednotenia lekárskeho a sociálneho posudzovania, je potrebné to dopracovať. Ja nie som zástancom zjednotenia posudzovania na jeden orgán - posudzovanie na úradoch prace na účely sociálnych služieb sme tu už mali. Toto bude jedna z veľkých tém pracovnej skupiny, kam dáme pôsobnosť posudzovania nároku na sociálne služby. Kto bude posudzovať a rozhodovať. Malo by to logiku, ak by existoval príspevok na odkázanosť, ktorý by bol financovaný zo štátneho rozpočtu. Potom by to bolo správne. Veľký problém ale nastane,  ak sa tento príspevok bude ešte príjmovo alebo majetkovo testovať - to budú veľké komplikácie. Čo je bližšie klientovi, ak má byť posúdený - na okresnej úrovni je to príliš ďaleko. Nebolo by to lacnejšie alebo lepšie. Sú to rôzne úvahy, budeme sa tým zaoberať.

Platy sestier: sú momentálne prioritou MPSVR. Išiel list na MZ, aby sa vysporiadali s týmto aj v sociálnych zariadeniach, lebo to dosť ovplyvní rozhodovanie samospráv, ako zaraďovať sestry a ako ich platiť.

Prvou úlohou pre ministra bude zabezpečenie previazanosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti,  nebudeme čakať na zákon o dlhodobej starostlivosti,   chceme zaviazať ZP, aby tieto úkony preplácali.

p. Krajčíková: vhodné by bolo zaviesť poistný systém, dobrá stratégia na budovanie sociálnych služieb. V zahraničí si ľudia šetria na prípad odkázanosti.

p. Brichtová: táto úvaha je na 20 rokov. Boli sme v Nemecku, vysvetlili nám to, je to však veľmi závažné politické rozhodnutie. Na prvý krok je potrebné vložiť prvý kapitál, fond by bol prázdny. Naplniť ho trvá niekoľko desiatok rokov. Treba uvažovať o dobrovoľnom poistení a spoločnosť by uvidela, aký je záujem o tento produkt. Je pripravené paragrafové znenie v rámci sociálneho poistenia.

Najväčším problémom je vôľa to legislatívne spracovať, je problém, aby to bolo povinné  a naplniť fond, aby sa zabezpečili odkázaní klienti okamžite. Poistný príspevok nepostačuje na pokrytie tejto služby, vždy tam musí vstupovať aj rozpočet samosprávy. Žiaden model nie je dokonalý. Treba zohľadňovať aj naše tradície.

p. Zemanová:  využili sme možnosť preregistrácie tých DSS, ktoré chceli prežiť na ZOS, avšak nepodarilo sa. V máji rušíme prevádzku. Čo robiť,  ak príde súhlas neskôr.

p. Brichtová: treba si vziať len tú čiastku, ktorá patrí do mája, nie na celý rok.

p. Dobrotková: preregistrácia z DSS na ZOS sa neudiala, číže nemali nárok na príspevok zo žiadneho zo systémov, bol to podraz zo strany VUC, lebo preniesli ťarchu financií na MPSVR, a späť sa to vrátiť nedá.  Samospráva nemôže odmietať poskytovanie financií, sú to štátne peniaze a preto treba požiadať hlavného kontrolóra na danej VUC alebo obci, aby  skontroloval všetky informácie, ktoré skontrolovať dáte. Hlavný kontrolór nepodlieha starostovi ani županovi ale priamo zastupiteľstvu a  musí každý rok predkladať zastupiteľstvu správu, čiže môže byť vašou predĺženou rukou. Treba používať aj média, to je cesta, ktorej sa samospráva bojí. Chápem, že to nie je ľahká cesta, ale nie je iná. GPL nám dáva skutočne zadarmo skvelé právne nálezy, v minulosti sme dosiahli týmto spôsobom zmeny. Občanom musíme hovoriť, koľko tieto služby stoja.

p. Bušová upozornila na spôsob zamestnávania príbuzných v opatrovateľskej službe  za minimálnu mzdu, pričom do štatistík sa dostávajú údaje, že obec alebo MČ poskytla veľký počet hodín opatrovania.

p. Ghanamová:  MČ zistili, že za tie peniaze, ktoré majú k dispozícii, nedokážu poskytnúť služby –ledva ak  polovici občanov.  A vždy, keď neverejní poskytovatelia obhajujú záujmy občanov, je nám vytknuté, že obhajujeme vlastné záujmy. Nechápu, že ako n.o. sa musíme viazať k neziskovosti. A p. Vajnorský zástava záujmy občanov, ktorí ani nepatria do sociálnych zariadení,  nie odkázaných občanov. Tých obhajujememe iba my.

p. Brichtová: pre mňa ste rovnocenným partnerom, ako všetky organizácie. Dobrou myšlienkou je to, že musíte dať o sebe vedieť, že nie ste podnikateľské subjekty. Mnohí to nepochopili,  potom aj obecné zariadenia sú podnikateľské subjekty, ak ste to vy.

p. Madarasová: Priestorové podmienky, ktoré platia, sa týkajú všetkých zariadení, ktoré ubytujú? 

p. Dobrotková: existuje  vyhláška o podmienkach pre všetkých, čo poskytujú ubytovanie.Je to vyhláška č. 259  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

p. Hlavačková:  každý klient má mať tri rozhodnutia? Keď už raz je posúdený, prečo to nemôže platiť pre všetky služby.

p. Korpesio: opatrovateľská služba bola zdecimovaná. Pred nejakým časom poskytovalo túto službu 32 organizácií Červeného kríža, dnes ju poskytujú s veľkými problémami iba dve organizácie, obdobne charity a diakonie,  a preto je potrebné, aby bol tento projekt uvedený do života. Pomohol by rozbehnúť túto zdecimovanú službu aj v malých obciach. Je potrebné nastaviť podmienky tak, by sme boli všetci schopní poskytovať opatrovateľskú službu naďalej.

p. Brichtová: MPSVR ma eminentný záujem uviesť tento projekt do života, ZMOS bude mať výhrady, lebo musia zamestnať nových pracovníkov, ale čo bude ďalej po dvoch rokoch, keď skončí projekt... Musíme mať už na budúci rok definitívny návrh, ktorí príjmu všetky zúčastnené strany- ako riešiť opatrovateľskú službu. Je potrebné, aby sa aj poskytovatelia zaujímali a napísali otázky ministrovi a štátnemu tajomníkovi ohľadne tohto projektu.

p. Lovásova: Budmerice: opatrovateľská služba je zdecimovaná, je potrebné podporiť aj služby v BA kraji.

p. Vicova: pozdravila účastníkov VZ, hovorila o spolupráci APSSvSR s advokátskou kanceláriou GPL, ktorá na základe podnetov z asociácie pripravuje právne analýzy k rôznym problémom. Hovorila tiež o tom, že prebytok n.o. z hlavnej činnosti nie je zisk ale úspory/rezervy...tie nie sú zdaňované, sú oslobodené, limity určené nie sú. N.o. však môže aj podnikať  v hlavnej činnosti, potom to je zisk - musí byt zdaňovaný a podnikanie nesmie ohroziť hlavnú činnosť. Hovorila, že všetky tieto informácie sú aj na portáli www.1snsc.sk. Kto má uhradenú platbu,  má prístup ku všetkým informáciám v plnom rozsahu.

Ročná platba za tento portál je pre členov asociácie 66 euro ročne.

p. Bušová objasnila, že advokátska kancelária GPL robí všetky právne analýzy pre členov asociácie úplne zadarmo a preto jediný spôsob ako aspoň čiastočne splatiť dlh členov asociácie voči GPL, je podporiť existenciu tohto portálu sumou  66 euro ročne, pretože s prevádzkovaním portálu sú spojené náklady, ktoré sa musia uhrádzať.  Na portáli sa uvádzajú všetky potrebné informácie, ktoré by inak členovia museli prácne zbierať.

Ad 3

Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií

  • §pracovné predsedníctvo: Dobrotková, Bušová, Korpesio, Gumulák, 

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §mandátová komisia:  Vaňová, Svobodová, Žigmondová

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §návrhová komisia: Veselská, Mrázová, Hlavačková

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §zapisovateľka: Bušová

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §Overovateľ  zápisnice: Ludvigová, Hanzová,

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0 

Všetci členovia predsedníctva a pracovných komisií boli jednomyseľne zvolení.

Ad 4

Správa mandátovej komisie

Správu predniesla p. Vaňová: Prítomných je 46 organizácií zo 130, čo nie je nadpolovičná väčšina, VZ nie je uznášaniaschopné a preto bolo ukončené.

Podľa štatútu APSSvSR ak nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné  a je prítomných aspoň 25 % členov asociácie,  predsedníctvo môže zvolať po  15 minútach ďalšie Valné zhromaždenie,  ktoré musí mať nezmenený program. Valné zhromaždenie je  uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

p. Husáková uviedla program Dobrá duša Hartmann 

Po prestávke bolo zvolané nové VZ s rovnakým programom.

Ad 3a

Voľba predsedníctva a pracovných komisií

  • §Pracovné predsedníctvo: Dobrotková, Bušová, Korpesio, Gumulák, 

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §Mandátová komisia:  Vaňová, Svobodová, Žigmondová

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §Návrhová komisia: Veselská, Mrázová, Hlavačková

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §Zapisovateľ: Bušová

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

  • §Overovateľ  zápisnice: Ludvigová, Hanzová,

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

 

Všetci členovia predsedníctva a pracovných komisií boli jednomyseľne zvolení.

 Ad 4a Správa mandátovej komisie

Správu predniesla p. Vaňová: Prítomných je 46 organizácii, členov APSSvSR

Ad 5a

Predsedníčka Ing. Dobrotková predniesla a dala schváliť program IV. VZ

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Program bol jednomyseľne schválený.

Ad 6a

Výročná správa o činnosti APSSvSR  a hlavné úlohy na rok 2012.

Predsedníčka Ing. Dobrotková predniesla správu o činnosti za obdobie od 5/2010 do 5/2011                  (v prílohe). 

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Správa za uplynulé obdobie bola jednomyseľne schválená.                                    

Ad 7a

Správa o činnosti regionálnych koordinátorov

Krajskí koordinátori predniesli  správy o činnosti za svoj kraj:

Krajský koordinátor za Bratislavu v zastúpení p. Dobrotková:

Pod patronátom BSK bola usporiadaná konferencia, na ktorej sa podieľali aj finančne, stretnutia na úrovni kraja boli 2x, VUC dala v roku 2011 na sociálne služby  78%, miesto plánovaných 40%, čiže dávajú viac, ako sú legislatívne vzorce. Zaviedli však poradovníky na peniaze,  nedávajú príspevky na nového klienta, po správoplatnení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a prejavení záujmu klienta o služby daného poskytovateľa.  Nový klient je niekoľko mesiacov nepokrytý príspevkom. BSK dáva príspevok presne na klienta podľa registračnej karty, kde je presne uvedené,  koľko sú príspevky, koľko platí klient... - je to voči klientom spravodlivé. V pôsobnosti obecnej samosprávy, BA hlavné mesto financuje len niektoré služby, aj to nedostatočne a nie v zmysle zákona, ostatné služby vôbec nefinancovala.

p. Žigmondová ospravedlnila p. Mikulca, ktorý je na zahraničnej ceste, a svoj príspevok poslal písomne (Príspevok PaedDr. Dušana Mikulca na IV. Valnom zhromaždení APSS v SR) .

Krajský koordinátor za B. Bystricu : p. Ing. Helena Melková uviedla, že zazmluvnenie poskytovateľov  je na 40%, sú problémy s financovaním. Bolo zvolané stretnutie s VUC, prisľúbili dofinancovanie, je snaha odstrániť problémy. 14 poskytovatelia sa preregistrovali na ZOS, aby mohli byť prefinancovaní cez obce, ale financie meškajú, čiže treba, aby poskytovatelia urgovali obecné úrady so zaslaním zmlúv,  aby financie boli zaslané.

Krajský koordinátor za Trenčín: Mgr. Viera Mrázová

Informovala o tom, ako každoročne meškajú financie z VUC, že usporiadali 2x v roku 2011 Deň sociálnych služieb, opatrovateľský kurz – prevažne pre pracovníkov SS v pôsobnosti VUC,  napísané boli články do časopisu SS, do lokálnych tlačových médií, aktívna je spolupráca so Sociou.

Krajský koordinátor za Košice: Ing. Cyril Korpesio

Je kritizovaný samosprávou za to, že odmieta podpisovať zmluvy a stále kritizuje podmienky vo KSK.

Krajský koordinátor za Prešov: ThDr. Pavol Vilček

Spoločne zorganizovali stretnutie s p. Brichtovou ohľadne novely zákona, nepravidelne sa stretávajú  s VUC. Situácia je stále rovnaká. 

Krajský koordinátor za Trnavu:  JUDr. Krokovič

Spolupráca s VUC: v TSK sú EON anomálne  nízke, zatiaľ sa nepodarilo zistiť prečo. Ak je záujem členov APSSVSR v rámci TSK riešiť niektoré otázky, je potrebné sa stretnúť.

Krajský koordinátor za  Nitra: p. Hanzová

Spolupráca s p. Budayovou je výborná, je naklonená, chodila na kontroly po zariadeniach, komunikuje priamo s klientmi, vysvetľuje im podmienky, ktoré zmenila novela zákona. Problémom sú obce, sú tam nekompetentní referenti, ktorí sa boja starostov, stále na niečo čakajú, na príspevok, na legislatívu. Vidí to ako problém.

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Správy krajských koordinátorov boli jednomyseľne prijaté. 

Ad 8a

 

Správu o hospodárení a správu revíznej komisie predniesla p. Trenčíková (v prílohe)

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Správa o hospodárení a správa revíznej komisie bola jednomyseľne schválená.

Ad 9a

Diskusia

Príspevok p. Wolekovej:

výbor pre mimovládne organizácie funguje naďalej, pozvaný bol aj premiér,

vyjadril sa, že je pripravený komunikovať o všetkom, deklaroval, že je ústretový, je to signál pre ostatných členov vlády aj pre štátnych tajomníkov.

-         2% resp. 1,5 % zostávajú naďalej

-         Hovoril o príprave štrukturálnych fondov

-         koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti – mala by sa na každom ministerstve vytvoriť platforma, ktorá by sa pravidelne stretávala a hodnotila pokrok v legislatíve resp. riešila námet na to, čo sa má urobiť.

-         Sociofórum – doteraz neformálna platforma je už zaregistrovaná, chce zastrešovať všetky  mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v sociálnom rezorte, okrem zdravotne postihnutých, lebo oni majú svoju vlastnú strešnú organizáciu.

 p. Bušová podala informáciu o  web stránke www.ssss.skwww.apssvsr.sk, rozdala registračné formuláre, ktoré je potrebné vyplniť a nechať na registračnom stole. 

p. Bušová a p. Hanzová podali správu o publikovaní v časopise Sociální služby

p. Trenčíkova –  upozornila, že všetci, ktorí poskytovali asistenčnú službu v roku 2011, musia podať informáciu o svojich príjmoch do ZP. 

p. Bušová informovala o skutočnosti, že niektoré firmy vkladajú do elektronických faktúr obrazové reklamy, ktoré zvyšujú náklady na tlač, a je možné ich požiadať, aby tak nekonali.

Ad 10a

Rozpočet APSSvSR : Návrh príjmov a výdavkov na rok 2012

Predniesla predsedníčka p. Dobrotková ( v prílohe)

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Návrh bol jednomyseľne schválený.

Ad 11a

Východiská a ciele asociácie na rok 2012 (v prílohe)

Predniesla predsedníčka p. Dobrotková ( v prílohe)

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Materiál bol jednomyseľne prijatý.

Ad 12

Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení. 

Po prerokovaní všetkých bodov programu boli prijaté uznesenia (v prílohe)

Hlasovanie: Za: 46 proti 0 zdržal sa: 0

Uznesenia boli prijaté jednomyseľne.

Ad 13

Záver

Predsedníčka Ing. Dobrotková ukončila IV. VZ a poďakovala prítomným za účasť .

V Bratislave, dňa 15.5.2012

Zapisovateľka:  MUDr. Božena Bušová

Overovatelia: Mgr. Ludvigová, Mgr. Hanzová,

 

Predsedníčka APSS v SR:  Ing. Milada Dobrotková

 
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR