Konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR

Dňa 7. decembra 2016 sa konala v Bratislave odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: Financovanie sociálnych služieb a ekonomicky oprávnené náklady.

Téma stále aktuálna, téma rezonujúca u každého poskytovateľa sociálnych služieb na Slovensku. Jej cieľom bolo porovnať systém financovania sociálnych služieb na Slovensku a v okolitých krajinách – Českej republike a Rakúsku a tiež špecifikovať financovanie sociálnych služieb na Slovensku z pohľadu zákona o sociálnych službách i z pohľadu praxe – každodenného života bežných zariadení sociálnych služieb.
V úvode konferencie sa predstavili hostia zo zahraničia, ktorí prítomným priblížili systém financovania sociálnych služieb vo svojich krajinách. Financovaniu sociálnych služieb v Českej republike sa venoval  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelu sociálních služeb v ČR. Hneď po ňom Mag. Johannes Wallner  predstavil konkrétnosti a špecifiká financovania sociálnych služieb v Rakúsku.  Oba zahraničné príspevky priniesli okrem veľkého záujmu prítomných i množstvo otázok z publika. Darmo, financovanie sociálnych služieb v zahraničí, na míle vzdialené od toho nášho, slovenského, príspevky na starostlivosť, ktoré sú neporovnateľné nielen svojou  hodnotou, ale i  samotným charakterom  a spôsobom  zúčtovania štátu, ktorý je ich poskytovateľom, to všetko boli okolnosti, ktoré podnecovali k bohatej diskusii, k množstvám otázok, k porovnávaniu neporovnateľného...
V ďalšej časti konferencie sme sa venovali fenoménu stále viac aktuálnemu v otázkach sociálnych služieb i v politike zamestnanosti na Slovensku – slovenským opatrovateľkám seniorov zamestnaným v Rakúsku. Po prezentácii Ing. Mgr. Miloslava Bahnu, PhD. zo Sociologického ústavu SAV na túto tému už sme presunuli svoju pozornosť iba na Slovensko.
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. z APSSvSR konkretizovala financovanie sociálnych služieb na Slovensku z hľadiska rôznych špecifík zákona NRSR č.448/2008 Z.z.   Ing. Magdaléna Veselská, PhD. z Centra poradenstva a vzdelávania spolu s Ing. Cyrilom Korpesiom  - riaditeľom Slovenskej Katolíckej Charity Košice   predstavili financovanie sociálnych služieb na Slovensku z pohľadu finančného manažmentu a z pohľadu napĺňania personálnych štandardov.  Už sme riešili financovanie stále konkrétnejšie. Akákoľvek teória, akékoľvek ciele a zámery v oblasti financovania, budú vždy narážať len a len na konkrétny každodenný neľahký život zariadení sociálnych služieb. Vždy len na konkrétne problémy a špecifiká financovania tej ktorej  oblasti života takéhoto zariadenia. O tom veľmi konkrétne hovorila na konferencii Mgr. Anna Ghannamová, zakladateľka Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb a zároveň riaditeľka zariadenia sociálnych služieb. Mozaiku financovania sociálnych služieb dotvorili prezentácie ďalších ľudí z praxe – A. Beňušková predstavila financovanie v jednom z bratislavských zariadení.  Mgr. Viera Mrázová  hovorila o neľahkej situácii vo financovaní služieb krízovej intervencie – konkrétne v útulku a riaditeľ Spišskej Katolíckej Charity, Spišská Nová Ves – Ing. Pavol Vilček pri tejto téme – oblasti  krízovej intervencie ostal, aby nám v závere konferencie priblížil tie najužšie špecifiká a úskalia jej financovania.

DSC 1909  DSC 1913  DSC 1915

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR