Odborná konferencia "Zavádzanie štandardov v sociálnych službách"

12.5.2016 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike zorganizovala odbornú konferenciu na tému Zavádzanie štandardov v sociálnych službách.
Na úvod konferencie mala príhovor poslankyňa Národnej rady SR pani Lucia Nicholsonová. So svojím príspevok k téme vystúpila PhDr. Mária Košútová, MPSVR, sekcia kontroly, odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb.

IMAG0867        IMAG0869        IMAG0866       IMAG0875

Abstrakty nájdete TU.

Prezentácie:
1. Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. - Podmienky kvality sociálnych služieb v kocke
2. PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - „Ostávam človekom“
3. Mgr. Dominika Földvári - "Zostať súčasťou spoločnosti"
4. MUDr. Marcela Strhárská - Faktory podmieňujúce kvalitu sociálnych služieb
5. Mgr. Júlia Harmanová - Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
6. Mgr. Marián Beluško - Individuálne plánovanie v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice
7. PhDr. Zuzana Fabianová - Efektívne zisťovanie spokojnosti a jeho praktický význam pre rozvoj kvality organizácie
8. Mgr. Lenka Kulkovská Zaťková - Informovanie záujemcov a prijímateľov sociálnej služby -pohľad poskytovateľa
9. Ing. Mária Filipová - Podmienkou kvalitnej sociálnej služby sú aj kvalitné informácie
10. Adam Kurilla - Kontakt obyvateľov Podporovaného bývania pre ľudí s duševnou poruchou Dss-MOST s
komunitou, v ktorej žijú
11. Ing. Tatiana Winterová - Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie
zamestnancov
12. Zuzana Katreniaková, Daniela Hládeková - Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako súčasť riadenia kvality terénnej opatrovateľskej služby
13. Mgr. Henrieta Ibosová - „Supervízia – strašiak, či pomoc na ktorú čakáte“
14. PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel - Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme
15. PhDr. Mária Košútová - Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb - poznatky z praxe
16. Milan Machalec - Zabezpečenie kvality a bezpečnosti podávanej stravy v zariadeniach sociálnych služieb

Stanovisko prof. PhDr. Michala Oláha, Ph.D. k otázke: "Supervízia v sociálnych službách - áno, či nie?


   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR