Odborná konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku: Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb

10. decembra  2015 zorganizovala  Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny v Bratislave odbornú konferenciu na tému Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb.
Medzi účastníkmi konferencie boli verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny i zástupcovia odbornej verejnosti.
Kvalita v sociálnych službách nie je samozrejme prvýkrát diskutovanou témou a presne stanovené podmienky  kvality poskytovanej  sociálnej služby sú  jasne zadefinované v Zákone 448/2008 o sociálnych službách – v prílohe č. 2. Doteraz však k výkladu týchto podmienok a k ich realizácii v praxi neexistovala žiadna metodika.  Potreba takejto metodiky tu však bola a poskytovatelia sociálnych služieb sa jej dožadovali. Dôležité bolo,  aby ministerstvo metodiku vypracovalo do doby, než sa od roku 2018 pristúpi  k samotnej kontrole a  hodnoteniu jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb.
Takúto metodiku vypracoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s pracovnou skupinou vytvorenou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zo zástupcov všetkých kľúčových aktérov v oblasti sociálnych služieb. Tento materiál bude už od začiatku roka 2016  slúžiť ako praktická pomôcka pre poskytovateľov pri zavádzaní podmienok kvality do vlastnej praxe. V Slovenskej republike je to vôbec prvý ucelený dokument takéhoto charakteru.

2015 konferencia 3   2015 konferencia 1   2015 konferencia 2

Prezentácie, ktoré odzneli na konferencii:

PhDr. Mária Košútová - Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb - poznatky z praxe
Anna Ghannamová - Ako sme zaviedli ŠTANDARDY v oblasti Dodržiavania ľudských práv a slobôd
Kvetoslava Repková - Kvalita v sociálnych službách - jej chápanie a míľniky doterajšieho vývoja
Kvetoslava Repková - Metodika implementácie podmienok kvality do praxe

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR