Odborná konferencia – Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa)

27. novembra 2014 zorganizovala APSSvSR v Bratislave odbornú konferenciu na tému Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa ).
Cieľom konferencie bolo prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.
Na konferencii vystúpili aj predstavitelia samosprávy a poskytovateľov a predniesli svoje finančné analýzy podľa druhu služieb.

fotka1  fotka2  fotka3     

Program

Konferenciu moderovala: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.

          8:00-9:00

Registrácia

          9:00-9:30

 

Otvorenie a príhovor hostí

Otvorenie predsedníčka APSSvSR – Ing. Milada Dobrotková, MPH

Príhovory hostí

          9:30-10:00

Ekonomicky oprávnené náklady podľa zákona 448/2008 Z.z.

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD,

MPSVR SR

         10:00-10:30

Zákonné povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb ako neziskovej organizácie/podnikateľa podľa iných zákonov.

JUDr. Alexandra Vicová

        10:30-11:00

        Zrušené

Štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtu v zariadení sociálnych služieb (ako si predstavujeme udržateľnosť zdrojov)

Prof. PaeDr. Gabriela Korimová, PhD, Inštitút ekonomických vied –EF UMB, BB

         11:00-11:30

prestávka

         11:30-12:00

         Zrušené
    

Cena a hodnota: aktívne hľadanie rovnováhy v limitovaných podmienkach.

Ing. Peter Štetka, PhD. , EU Bratislava

         12:00-12:30

Aké sú a aké by mali byť verejné výdavky na sociálne služby?

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc., EÚ SAV

         12:30-13:00

Diskusia

         13:00-14:00

Prestávka na obed

Tlačová konferencia

         14:00-14:15

Analýza nákladov pobytových sociálnych služieb v pôsobnosti KSK (pobytové služby pre seniorov – DSS, špecializované zariadenia a zariadenia pre seniorov)

Ing. Zuzana Jusková,

Košický samosprávny kraj,

         14:15-14:30

Analýza nákladov a príjmov jednotlivých druhov sociálnych služieb - pobytová forma zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

PaedDr. Miluša Budayová,

Ing., Bc. Vlasta Klbiková,

Ing. Emília Tóthová

Nitriansky samosprávny kraj,

         14:30-14:45

Analýza nakladov pobytových a terénnych sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov. Počítame naozaj so všetkými nákladmi ?

Ing. Magda Veselská, Slovenská katolícka charita

        14:45-15:15

Diskusia

        15:15-15:30

Prestávka

        15:30-15:40
        Zrušené

Analýza nákladov sociálnych služieb v pôsobnosti miest a obcí

Ing. Mgr. Božena Kováčová MHa, ZMOS

        15:45-16:00

Analýza nákladov sociálnych služieb v pôsobnosti obce (zariadenia pre seniorov a opatrovateľská služba).

Ing. Mária Filipová, mesto Banská Bystrica, Združenie K8

        16:00-16:15

Analýza nákladov služieb podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

PhDr. Helena Zubáková, PhD., APSSvSR

        16:15-17:00

Diskusia

        17:00

Záver

 


   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR