Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

V súčasnosti je v štádiu pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé časti predmetného materiálu:
1. Obal
2. Prekladacia správa
3. Dôvodová správa - všeobecná časť
4. Dôvodová správa - osobitná časť
5. VLASTNÝ MATERIÁL
6. Sociálne vplyvy
7. Vplyvy na ročpočet verejnej správy

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR