Odborná konferencia

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ REPUBLIKY zorganizovala dňa 30.11.2012 v Banskej Bystrici odbornú konferenciu

"Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike".
 
Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňka.
Podporovateľom podujatia bol Hartmann – RICO, s.r.o.
 
Ústredná téma konferencie (Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v zariadeniach) je veľmi aktuálna a úzko súvisí s problematikou  podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a jeho následných novelizácií.
 
Cieľom odbornej konferencie bolo prediskutovať spôsob vytvorenia a zavádzania štandardov v zariadeniach sociálnych služieb a  na príkladoch dobrej praxe poukázať na kvalitu poskytovania poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb.
 
Jednotlivé prezentácie v plnom znení si môžete stiahnuť kliknutím na ich názov v programe konferencie.  

Program konferencie

10:00 - 10:10

Otvorenie

Ing. Milada Dobrotková, MPH

APSSvSR, predsedníčka

10:10 - 10:20

Príhovor

Ing. Vladimír Maňka

Predseda BBSK

 

 

Blok 1: Štandardy kvality

 

10:20 - 10:50

Kvalita sociálních služeb – Značka kvality, E-Qalin

Ing. Jiří Horecký, MBA

APSSvCR, prezident

10:50 - 11:20

Návrh normatívnych štandardov sociálnych služieb a ich budúcnosť v oblasti finančnej garancie

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.,

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF

Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.

UMB a Centrum výskumu sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania

11:20 - 12:00

Štandardizácia kvality v sociálnych službách

Mgr. Martin Bednář, PhD.

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

12:00 - 12:30

ISO ako nástroj riadenia kvality v mestských zariadeniach sociálnych služieb a skúsenosti z implementácie 

Ing. Mária Filipová,

MÚ Banská Bystrica, námestníčka pre služby

12:30 - 13:00

ISO versus „štyri štyri osmička“ 
ISO versus „štyri štyri osmička“ 

Mgr. Ing. Ondrej Buzala MHA,

Mgr. Mária Kovaľová, PhD., MHA

Tabita s.r.o.

13:00 - 13:15

Problémy zákona o sociálnych službách so zreteľom na  kvalitu sociálnej služby:  „Štandardy kvality sociálnych služieb“

Diskusia

 Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív.

 

13:45-14:30

 

Obed a tlačová konferencia

 

 

Blok 2: Príklady z praxe

 

14:30-14:45

 

Personálne štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb

PhDr. Šlosárová Beáta

JASANIMA DSS 

14:45-15:00

Skúsenosti so štandardmi kvality

Ing. Pavol Vilček

IKV Žakovce

15:00-15:15

Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov 

Mgr. Elena Zemanová,
Mgr. Oľga Fratričová

CZD Kanaán, B.Bystrica

15:15-15:30

Systém manažérstva kvality v zariadení SUBSIDIUM

Ingrid Ferenčíková, PhDr.

SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS              

15:30-15:45

Kvalita poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov

Ing. Roman Krbata, PhD.

Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom

15:45-16:00

Štandardy v praxi – problémy a paradoxy

Ing. Magdaléna Veselská

Slovenská katolícka charita, Bratislava

16:00-16:15

Vzdelávanie ako nástroj kvality v sociálnych službách

PhDr. Katarína Miklošová

Hartmann-Rico, a.s.

16:30-17:00

Diskusia a záver

 

 
Ďalšie príspevky k tejto téme:

Anna Kasanová (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre) - Európsky model hodnotenia kvality sociálnych služieb


 
 
 
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR