Fungovanie sociálnych služieb za súčasného stavu legislatívy

Zákon 448/2002 o sociálnych službách:

Vzhľadom k tomu, že štát preniesol kompetenciu na samosprávu, ktorá zabezpečuje sociálne služby vo vlastných zariadeniach a súčasne objednáva služby u neverejných poskytovateľov, ale zároveň nedokončil fiškálnu decentralizáciu (nedal samospráve dosť peňazí na zabezpečovanie kompetencií), samospráva sa chová tak, že najskôr „nakŕmi“ svoje zariadenia a neverejným neposkytuje toľko peňazí ako im prislúcha podľa zákona o sociálnych službách.

Tvrdenie, že na dodržanie zákona nemá dosť zdrojov je pravdivé, preto ju už ani médiá neženú k zodpovednosti za klientov zariadení sociálnych služieb = občanov, ktorým majú poskytovať služby. Napriek tomu však ide o flagrantné porušovanie zákona.

Samospráva aby sa vyhla plateniu neverejným poskytovateľom, nedodržuje zákon:

  • Nedá neverejnému poskytovateľovi na PRIJATÝCH a žijúcich KLIENTOV PENIAZE!!!, Alebo im dá iba na polovicu klientov. Alebo zriadi tzv. poradovníky na peniaze – príspevky dostanú až keď na nich príde rad.
  • Umelo znižuje ohodnotenie stupňa poškodenia zdravia pri vydávaní Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu – čím vyšší stupeň – tým musí dať viac peňazí.
  • Odmieta registrovanie nových neverejných poskytovateľov – hoci splnili zákonné podmienky – aby im nemuseli platiť. Pritom platiť by mali iba tým, ktorých si vyberú klienti – teda počet KLIENTOV a nie počet poskytovateľov limituje objem financií. A poskytovať príspevky OBČANOM je ich povinnosť zo zákona.
  • Uzatvára zmluvy iba NA ROK, hoci klienti žijú „n“ rokov. Takže na jeden rok dostane peniaze ale na ďalší už nemusí… hoci klient žije.
  • Zákon umožňuje tzv. NEKONTINUÁLNE financovanie. Príspevky na novú „ročnú“ zmluvu pre klientov dorazia na účet poskytovateľov niekedy až o dva mesiace!!!! Finančne prekryť február a marec je vždy zápas o život ! A to im dovoľuje zákon.

Zákon 62/2011 o minimálnych mzdových nárokoch sestier:


Problém A – platy sestier: Všetkých 141 prítomných poslancov NR SR zahlasovalo za de facto zvýšenie platov sestier. Platí to aj pre sestry v zariadeniach sociálnych služieb. Dnes, keď majú mať od 1.4.2012 zvýšené mzdy sa všetci búria, že na to nemajú peniaze! Zamestnávatelia ich chcú preradiť na opatrovateľky! To bude mať fatálne dôsledky: budú odchádzať do zahraničia, budeme mať katastrofálny nedostatok sestier, klientom nebude poskytované ošetrovanie na aké majú právo.

Problém B – plať si sestru zo svojho! Z Ústavy SR ma každý občan právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. V zariadeniach sociálnych služieb však výkony sestier nemožno uplatňovať voči zdravotnému poisteniu klientov sociálneho zariadenia, lebo: 1. Sociálne zariadenia NIE SÚ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, 2. NIE SÚ ZARADENÉ V MINIMÁLNEJ SIETI !!! Takže záver: klienti sociálnych zariadení si platia ZO SVOJHO zdravotnú starostlivosť poskytovanú SESTRAMI, hoci im ústava garantuje bezplatnosť zdravotnej starostlivosti.

Riešením tohto stavu je spoločenská dohoda. Systém sociálnych služieb vyžaduje približne 500.000.000€ ročne. Ministerstvo financií na to nechce (nemôže) vyčleniť prostriedky. Na druhej strane v NR SR prijali zákony, ktoré „garantujú“ občanom nároky. Peniaze však nie sú.

Zmeniť treba:

Uskutočniť spoločenskú dohodu, na základe ktorej sa dohodne koľko je štát schopný garantovať FINANCIÍ na zabezpečovanie sociálnych služieb, bez diskriminácie občanov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Na základe tejto dohody novelizovať:

Zákon o sociálnych službách 448/2008, Zákon o zdravotných poisťovniach, Zákon 62/211 o minimálnych mzdových nárokoch.

Ďalej treba:

Samospráve zobrať kompetenciu vydávať Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Nesmie ten istý subjekt aj rozhodovať aj platiť. Bude robiť vždy rozdiely.

Ing. Milada Dobrotková, MPH
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR